جشنواره ملی سرزمین جوان من   

                                                                                                                              

دبیرخانه :

تهران، اتوبان همت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده بهداشت، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت دبیرخانه

تلفن دبیرخانه: 88622640 021

آدرس الکترونیک :soh@iums.ac.ir

 

            

 

Template settings