محورهای جشنواره در بخش دانش آموزی:

 

  • خانواده کامل *
  • حس خوب داشتن خواهر و برادر
  • مشکلات من تک فرزند

 

*شبکه ای کامل از روابط درون خانوادگی و برون خانوادگی را ایجاد می کند تا نسل بعدی، انواع روابط در شبکه خویشاوندی اعم از عمو، عمه، خاله و دایی و فرزندان ایشان را تجربه کنند.

Template settings