محورهای جشنواره:

 

  • خانواده کامل *
  •  حس شیرین مادری
  •  فرزند تنهای من (آسیب های تک فرزندی)
  •   نیمه گمشده من ( ازدواج دانشجویی و طلبگی)
  •   زخم ماندگار (سزارین و عوارض آن)
  • من زنده هستم (حفظ حیات جنین)

 

*شبکه ای کامل از روابط درون خانوادگی و برون خانوادگی را ایجاد می کند تا نسل بعدی، انواع روابط در شبکه خویشاوندی اعم از عمو، عمه، خاله و دایی و فرزندان ایشان را تجربه کند.

Template settings