ابتدا به نشانی https://irjavan.iums.ac.ir/  مراجعه نموده، بعد از مطالعه قوانین و مقررات شرکت در جشنواره و آماده کردن آثار خود در فرمت مشخص شده در بخش قوانین جشنواره، وارد صفحه ثبت نام شوید بعد از تکمیل سوالات مورد نظر و بارگذاری اثر خود، اقدام به ثبت اثر خود نمایید.Template settings